Donasi Mushaf Al-Hisbah
NamaJumlah
1 Hamba Allah100.000
2 Bapak Ahim100.000
3 Hamba Allah1.100.000
4 Ma Epon220.000
5 M Suhyar500.000
6 Hamba Allah1.100.000
7 Aji300.000
8 Setiawan100.000
9 Hj Titi 50.000
10 Hamba Allah 150.000
11 Hamba Allah20.000
12 Hamba Allah235.000
13 Hamba Allah15.000
14 Hamba Allah80.000
15 Hamba Allah200.000
16 Hamba Allah220.000
17 Hamba Allah150.000
18 Hamba Allah50.000
19 Hamba Allah94.000
20 Hamba Allah436.000
21 Hamba Allah35.000
22 Hamba Allah255.000
23 Asep10.000
24 Hamba Allah 109.000
25 Hamba Allah 127.000
26 Hamba Allah 135.000
27 Roni 300.000
28 Hamba Allah 453.000
29 Hamba Allah 860.00
30 Ajeng Citramega250.000
31 Hamba Allah170.000
32 Hamba Allah210.000
33 Hamba Allah213.000
34 Hamba Allah150.000
35 Hamba Allah 500.000
36 Hamba Allah1.132.000
37 Hamba Allah40.000
38 Nasirudin3.000.000
39 Hamba Allah1.510.000
40 Hamba Allah297.000
41 Hamba Allah355.000
42 Hamba Allah60.000
43 Hamba Allah300.000
44 Hamba Allah 842.000
45 Hamba Allah 20.000
46 Hamba Allah 120.000
47 Hamba Allah150.000
48 Hamba Allah25.000
49 Hamba Allah42.0000
50 Hamba Allah135.000
51 Hamba Allah600.000
52 Hamba Allah 120.000
53 Hamba Allah650.000
54 Hamba Allah15..000
55 Hamba Allah200.000
56 Hamba Allah1.000.000
57 Hamba Allah480.000
58 Hamba Allah500.000
59. tri jumei120.000
60. Hamba Allah515.000
61 Hamba Allah136.000
62. Hamba Allah1.000.000
63. nasrullah akbar60.000
64. Hamba Allah500.000
65 Hamba Allah500.000
66 Hamba Allah400.000
Jumlah23.425.000