Nama beliau adalah Musa bin Imran bin Qahits bin ‘Azir bin Lawiy bin Ya’qub as bin Ishaq as bin Ibrahim as. (Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir) Nabi Musa as adalah salah satu dari lima nabi yang diberi julukan ulul ‘azmi, sebutan ini adalah suatu julukan bagi para nabi yang memiliki kedudukanContinue Reading