Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadhih Al-Handzaliy, beliau diberi kuniyah (gelar) dengan ‘Abu Abdurrahman’ atau ‘ Ibnul Mubarak.’ Beliau adalah salah seorang ulama terbesar dizamannya, lahir pada tahun 118 H.[1] Pujian para ulama kepada beliau Banyak pujian para ulama kepada beliau, diantaranya : Ibnu Uyainah berkata, “SayaContinue Reading