Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi tiga syarat: Menggunakan Kalamullah atau nama-nama dan sifat-Nya. Menggunakan lisan (bahasa) Arab atau yang selainnya, selama maknanya diketahui.Continue Reading